Logo Powiat Kamiennogórski

Zgoda na lokalizację i umieszczenie reklam

Zgoda na lokalizację reklam

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Inwestycji i Drogownictwa - pokój 202 (I piętro), tel. (75) 64 50 102
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklam (formularz do pobrania na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl lub w pokoju 202), który powinien zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
- cel zajęcia pasa drogowego,
- lokalizację i powierzchnie zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnie reklamy,
- planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze szczegółową lokalizacją tablicy reklamowej / tymczasowego obiektu handlowego,
- wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której planowana jest lokalizacja tablicy reklamowej / tymczasowego obiektu handlowego,
- sposób posadowienia wnioskowanej tablicy reklamowej,
- rysunek wnioskowanej tablicy reklamowej,
- w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa (opłata skarbowa - 17,00 zł),
- informację czy wnioskowana tablica reklamowa będzie wyposażona w oświetlenie zewnętrzne lub wewnętrzne i czy zawierać będzie elementy odblaskowe.

Opłaty
Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego lub usługowego pobiera się następujące stawki opłat za 1 m- powierzchni zajętego przez rzut poziomy:
- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł
- w terenie zabudowanym - 1,00 zł
Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy stawka opłaty za 1 m- powierzchni wynosi - 2,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin złożenia wniosku
Na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 
Czas załatwienia sprawy
30 dni

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: docx, 24.29 kB