Logo Powiat Kamiennogórski

OBWIESZCZENIE Starosty Kamiennogórskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu w części postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

Kamienna Góra, 13 maja 2024 r.

GN.6821.4.2020

OBWIESZCZENIE
Starosty Kamiennogórskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu w części postępowania
w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu na podstawie art. 136 ust. 3 ww. ustawy decyzji Starosty Kamiennogórskiego z dnia 9 maja 2024 r., znak: GN.6821.4.2020 w sprawie umorzenia postępowania dot. zwrotu, spadkobiercom Danuty Procyk, wywłaszczonej nieruchomości położonej we Wrocławiu, AM-21, obręb Brochów, w rejonie ul. Polnej, oznaczonej w dacie wywłaszczenia nr 35/3 obecnie jako działki ewidencyjne nr: 35/13, 35,14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19 – w stosunku do udziału 27/192 części przedmiotowej nieruchomości.
      Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 75 6450118 lub 119. Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.
            Od decyzji, o której mowa wyżej służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Dolnośląskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, a zatem z upływem czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia uznaje się za doręczone.
         Strona postępowania może zwrócić się do organu z wnioskiem o udostępnienie odpisu decyzji administracyjnej, w którym należy określić sposób i formę udostępnienia. Zgodnie z art. 49b § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 13 maja 2024 r.

 

                                                                                                                                                                                                      Z upoważnienia Starosty
                                                                                                                                                                                                      Naczelnik Wydziału
                                                                                                                                                                                                         Gospodarki Nieruchomościami
                                                                                                                                                                                                      Paweł Karwacki

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności