Logo Powiat Kamiennogórski
Powróć do: Wydział Edukacji

Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły lub placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze właściwe dla siedziby szkoły lub placówki.
 
Kogo dotyczy:
Osoby prawne lub fizyczne.
 
Wymagane dokumenty:
 Należy złożyć wniosek, który powinien zawierać:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby / w celu przyspieszenia procedury wpisu prosimy o podanie numeru telefonu/;
b) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki;
c) podanie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
d) w przypadku szkoły zawodowej określenie zawodów lub profilu w jakim szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
e) podanie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
f) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki, oraz informację o warunkach lokalowych;
g) wskazane jest dołączenie do wniosku:
- kserokopii (z potwierdzeniem autentyczności) umowy najmu lub aktu własności lokalu, w którym będzie funkcjonowała szkoła lub placówka.
- zaświadczenia sanepid-u i p.poź. stwierdzające, że w pomieszczeniach tych może odbywać się proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy /w zależności od typu placówki/.
- listy zbiorczej pracowników pedagogicznych z wykazem kserokopii ich dyplomów / z potwierdzoną autentycznością/ przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
- danych dotyczących kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki.
- zobowiązania do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3 w/w ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
- statutu szkoły lub placówki, który winien zawierać: nazwę, typ, cel oraz zadania szkoły lub placówki, osobę prowadzącą szkołę lub placówkę, organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań, organizację szkoły lub placówki, prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki w tym: przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, sposób uzyskania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki, zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
 
Opłaty
Brak opłat
 
Termin załatwiania sprawy:
Do 30 dni
 
Uwagi:
Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.