Logo Powiat Kamiennogórski

Obwieszczenie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego

Kamienna Góra, 01.02.2024 r.

GN.6821.2.2022

OBWIESZCZENIE
Starosty Kamiennogórskiego  o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 49, art. 123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. oraz art. 7, art. 113 ust. 6-7 i art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak: GN.6821.2.2022 z dnia 01.02.2024 r. o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz szkód powstałych w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji R-Boguszów – R-Marciszów (odcinek jednotorowy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 624 o pow. 4,3303 ha, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów. Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Podstawą wyceny jest, wydana przez Starostę Kamiennogórskiego w dniu 26 maja 2021 r. znak: GN.6821.16.2020, decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie Spółce Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Boguszów-Marciszów (odcinek jednotorowy), tj. podwieszenie (wymianę) napowietrznych przewodów w pasie technologicznym o szerokości 12,4 m (2 x 6,2 m w każdą stronę od osi linii) i pow. zajęcia 0,1541 ha.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z związku z art. 8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, obwieszczenie zostanie wywieszone w dniu 01.02.2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (www.kamienna-gora.pl, http://www.kamienna-gora.bip.net.pl), na okres 14 dni. 

W tym terminie osoby, które udowodnią, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 lub 405 w godzinach pracy urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i uwagi. 

Z upoważnienia Starosty
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Paweł Karwacki

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności