Logo Powiat Kamiennogórski

Komunikat Wydziału Komunikacji

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. 

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1000zł. 
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1000zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2000zł.

Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

  1. zbyciu pojazdu;
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki:/lm8tu33i2e/SkrytkaESP , bądź na adres: powiat@kamienna-gora.pl lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności