Logo Powiat Kamiennogórski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 Zarządzenie Nr 25/2024
Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 13 maja 2024 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczonej jako działka nr 5.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U.2023.344) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową Skarbu Państwa położoną w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 5 o pow. 0,1863 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006805/4 w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się z drogi krajowej nr 5 (ul. Jeleniogórska, dz. nr 9/2). Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RIVa – grunty orne. Działka znajduje się w strefie śródmiejskiej, na terenie miejscowości Kamienne Góra przy ul.  Jeleniogórskiej. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe, mieszkalne, handlowo – usługowe oraz trakcja kolejowa. Obszar posiada regularny kształt. Jest to teren płaski. Przez obszar działki przebiega sieć gazowa, energetyczna oraz kanalizacyjna.   

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskie w Kamiennej Górze Nr XXXIV/208/13 z dnia 11.09.2013 roku. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w konturze KS-1 – tereny zabudowy do obsługi komunikacji samochodowej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: zabudowa do obsługi komunikacji samochodowej, zabudowa garażowa oraz infrastruktura drogowa i sieciowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Uzupełniające przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (dla terenu KS-1) oraz infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami.  

§ 2.

Wartość nieruchomości wynosi 313 000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych). Po ustaleniu nabywcy nieruchomości, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat 23 %. 

§ 3.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 1 lipca 2024 roku.

§ 4.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

STAROSTA

Małgorzata Krzyszkowska

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności