Logo Powiat Kamiennogórski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Zarządzenie Nr 33/2024
Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 5 lipca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

§ 3.
Szczegółowe uprawniania i obowiązki dzierżawcy zostaną określone w umowie dzierżawy. 

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                             Starosta Kamiennogórski

                                                                                                                             /-/ Małgorzata Krzyszkowska

                                                                                                     

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności