Logo Powiat Kamiennogórski

Ogłoszenie: I przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, w granicach działki nr 5.

Zarządzenie Nr 32/2024
Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 5 lipca 2024 roku

w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, w granicach działki nr 5.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa: 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa położona w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 5 o pow. 0,1863 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006805/4, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się z drogi krajowej nr 5 (ul. Jeleniogórska, dz. nr 9/2). 

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RIVa – grunty orne. 

Działka znajduje się w strefie śródmiejskiej, na terenie miejscowości Kamienna Góra przy ul. Jeleniogórskiej. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe, mieszkalne, handlowo – usługowe oraz trakcja kolejowa. Obszar posiada regularny kształt. Jest to teren płaski. Przez obszar działki przebiega sieć gazowa, energetyczna oraz kanalizacyjna.   

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskie w Kamiennej Górze Nr XXXIV/208/13 z dnia 11.09.2013 roku. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w konturze KS-1 – tereny zabudowy do obsługi komunikacji samochodowej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: zabudowa do obsługi komunikacji samochodowej, zabudowa garażowa oraz infrastruktura drogowa i sieciowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Uzupełniające przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (dla terenu KS-1) oraz infrastruktura techniczna 
z niezbędnymi obiektami.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 313 000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych i 00/100). Po ustaleniu nabywcy nieruchomości, do wylicytowanej ceny w prowadzonym przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT 23 %.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 1 lipca 2024 roku nie złożyły wniosku.

§ 2. Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2024 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a (pok. 402, III piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze nr 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 PKO Bank Polski, najpóźniej do dnia 07.08.2024 roku.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość. 

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia. 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 07.08.2024 roku do godz. 14:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 lub 405, tel. 75 64 50 119, 75 64 50 118. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kamiennogórski      
/-/ Małgorzata Krzyszkowska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności