aktualność

XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 28/05/2012

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Stan lasów na terenie powiatu kamiennogórskiego.
  7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.
  8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu kamiennogórskiego.
  9. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w roku 2011.
  10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze i przyjęcie tekstu jednolitego.
  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.
  12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
  13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały nr XX/105/2012 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego, zmienionej uchwałą nr XX/96/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą nr XXIV/116/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r., zmienionej następnie uchwałą nr XXVII/134/04 z dnia 18 listopada 2004 r. i uchwałą nr XLI/194/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.
  14. Interpelacje.
  15. Zapytania.
  16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  17. Sprawy różne.
  18. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Bożena Ziemiańska