aktualność

Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

Opublikowano: 17/05/2022

GN.6821.2.2022                                    Kamienna Góra, 16.05.2022 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

W związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz szkód powstałych w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji R-Boguszów - R-Marciszów (odcinek jednotorowy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 624 o pow. 4,3303 ha, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021r., poz.735 ze zm.) zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 Kpa.       

Niezałatwienie sprawy w terminie wynika z konieczności sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb ustalenia przez organ stosownego odszkodowania, a także rozpatrzenia sprawy w sposób prawidłowy, z poszanowaniem zasady praworządności oraz zasady prawdy obiektywnej, stanowiących naczelne zasady postępowania administracyjnego. Wobec powyższego, na podstawie art. 36 Kpa, ustalam nowy termin na rozpatrzenie sprawy do dnia 31.07.2022 r.

Nadmieniam, że ww. działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z tym, na podstawie powołanego wcześniej przepisu, poucza się strony o możliwości wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.    

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z związku z art. 8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiadomienie zostanie wywieszone w dniu 17.05.2022 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (www.kamienna-gora.pl, http://www.kamienna-gora.bip.net.pl), na okres 14 dni. W tym terminie osoby, które udowodnią, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.