aktualność

Przetarg na sprzedaż działki nr 361/3 w Bukówce, gm. Lubawka

Opublikowano: 23/04/2013

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka

Nieruchomość niezabudowana położona w Bukówce, gm. Lubawka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 361/3 o pow. 1,33 ha, AM-2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00026132/1.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁV - łąki trwałe;

Powierzchnia działki pokryta jest trawą, drzewami oraz krzewami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 27.060,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych).

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka. Zgodnie z zapisami planu działka położona jest:

  • W części około 25 % jej powierzchni w jednostce D - Bukówka na terenie D5 MN/MR/MP,WZ - przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe, teren obiektów i urządzeń gospodarki wodnej.
  • W części w jednostce TO6 - Zbiornik Bukówka-Południe (ZB-Poł).

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne:

  • ustala się minimalną wielkość działki siedliskowej na 1 ha przeliczeniowy;
  • część jednostki podlega rygorom ustalonym dla strefy "OW" ochrony konserwatorskiej;
  • dopuszcza się inwestycje związane z utrzymaniem i wykorzystaniem zapory zbiornika Bukówka do celów poboru wody lub elektroenergetycznych (dotyczy obszary położonego u podnóża zapory w sąsiedztwie terenów D-5 i D-6).

Ustalenia dla infrastruktury technicznej obowiązujące na obszarze całej jednostki:

  • budowa i utrzymanie dojazdu, zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwienie ścieków i doprowadzenie energii elektrycznej - na koszt i staraniem inwestora, wymagany bezodpływowy zbiornik na nieczystości.

Obszar jednostki TO6, w której znajduje się działka nr 361/3 nie posiada ustaleń dla terenów, dlatego część działki 361/3 jest obszarem rolnym (RZ, RP).

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich.

Przetarg odbędzie się dnia 29 maja 2013 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze BGŻ S.A. Oddział Kamienna Góra nr 36 2030 0045 1110 0000 0207 5160 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15 - najpóźniej do dnia 24 maja 2013 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości z notarialnie poświadczonym podpisem (w przypadku wspólności ustawowej).

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 24 maja 2013 r. do godz. 1530 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty (umowy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz postępowania wieczystoksięgowego) z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, w całości poniesie nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 2, tel. (75) 645 01 18, 645 01 19.