aktualność

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości

Opublikowano: 18/10/2021

Zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  "Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z  wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa."

Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe o gatunku Topola kanadyjska w ilości 12,35m3 znajdujące się na działce nr 121/4 w m. Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, które ułożone jest w:

a) 4 stosach nieregularnych oznaczonych w terenie: s1, s2, s3, s4;

Nr stosu

Wymiary stosów

Masa drewna s4 w stosie

Długość

Szerokość

Wysokość

mp

m3

s1

0,7

2,6

0,51

0,93

0,60

s2

0,7

1,7

0,67

0,80

0,52

s3

0,65

2,8

0,44

0,80

0,52

s4

0,72

1,92

0,29

0,40

0,26

Razem

x

x

x

2,93

1,9

 

b) 2 wyrzynkach oznaczonych w terenie: 1a, 1b;

Nr wyrzynka

Wymiary wyrzynków

Masa drewna s4 w stosie

Długość

Średnica

m3

1a

1,48

35

0,12

1b

1,83

37

0,17

Razem

x

x

0,29

 

c) 3 dłużycach oznaczonych w terenie: 1, 2, 3;

Nr dłużycy

Wymiary dłużyc

Masa drewna s4 w stosie

Długość

Średnica

m3

1

18,7

64

5,29

2

16

47

2,43

3

14,7

49

2,44

Razem

x

x

10,16

 

Cena minimalna, za którą Skarb Państwa rep. przez Starostę Kamiennogórskiego chce sprzedać ww. drewno - 729,14 (siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i 14/100) - cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Ofertę należy:

a)  Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - (osobiście, pisemnie listem) w siedzibie Sprzedającego, Kancelaria Ogólna (lub poprzez platformę zakupową Powiatu Kamiennogórskiego), do dnia 21 października 2021 r.

b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Sprzedającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na: "Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa."

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Sprzedający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna.

Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna - będą odrzucane.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki, o których mowa wyżej oraz zdjęcia drewna, są do pobrania w BIP tut. urzędu, zakładka Nieruchomości/Ogłoszenia.

    STAROSTA
        mgr Jarosław Gęborys