aktualność

XVI Walne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Opublikowano: 09/04/2013

XVI Walne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbyło się w Wiśle 8 i 9 kwietnia. W posiedzeniu uczestniczyła starosta Ewa Kocemba.

Obrady rozpoczęły się panelem dyskusyjnym poświęconemu ustrojowi i przyszłości samorządu. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Związku Powiatów Polskich i środowiska nauki. W pierwszej części panelu uczestniczyła również minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przedstawiła informacje dotyczące nowego okresu budżetowania.

Drugi panel poświęcony był projektowi zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spotkanie poprowadził starosta żarski Marek Cieślak. W pierwszej części omówione zostały uwagi zgłoszone przez Związek Powiatów Polskich w toku prac legislacyjnych, zaakceptowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Druga część miała formę panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział Jerzy Kędziora - Dyrektor Powiatowy Urzędy Pracy w Chorzowie, przewodniczący Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Tadeusz Kotlarski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, Przewodniczący Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Dorota Pasterczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Monika Fedorczuk, natomiast Związek Powiatów Polskich reprezentował Marek Wójcik.

Worek 9 kwietnia upłynął na obradach plenarnych XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Prezes Zarządu Marek Tramś przedstawił delegatom prawie trzystu powiatów sprawozdanie z działalności ZPP i wykonania budżetu za 2012 rok. Delegaci przyjęli również założenia programowe Związku Powiatów Polskich na rok 2013. 

Od lewej: Sabina Cebula - etatowy członek zarządu powiatu świdnickiego,
Artur Bieliński - starosta zgorzelecki, Ewa Kocemba - starosta kamiennogórski,
Eliza Stawarz - skarbnik powiatu świdnickiego
 

W Zgromadzeniu Ogólnym wzięli udział liczni goście. Głos zabrali: poseł Rafał Grupiński - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, poseł Izabela Kloc - wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poseł Sławomir Kowalski, poseł Stanisław Szwed, poseł Ryszard Zawadzki, poseł Arkadiusz Mularczyk - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Michał Markowski - Główny Ekonomista Ministerstwa Skarbu Państwa, Waldemar Rataj - wiceprzewodniczący Kapituły Fundacji Pro Publico Bono, Mariusz Poznański - Współprzewodniczący KWRiST, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Błażej Konkol - Przewodniczący Związku Gmin Pomorskich, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Specjalne przesłanie Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz odczytał Mariusz Szyrski, asystent RPO.