aktualność

Informacja Wydziału Architektury i Środowiska - "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"

Opublikowano: 01/06/2021

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.), w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024".

Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 20 % powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km. Za realizacje projektu na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska, w kwietniu 2020 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

                                                                                            STAROSTA

                                                                                        KAMIENNOGÓRSKI