aktualność

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Opublikowano: 27/05/2021

Stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735)

 Starosta Kamiennogórski
zawiadamia,

że w dniu 27.05.2021 r. została wydana w trybie art. 124 ust. 1a, w związku z art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja zezwalająca Spółce Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 624 o pow. 4,3303 ha.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a, w godzinach urzędowania, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty pod numerem 75 6450118 lub 119.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.05.2021 r.