aktualność

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Opublikowano: 26/05/2021

Stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735),

Starosta Kamiennogórski
zawiadamia,

że w dniu 26.05.2021 r. została wydana w trybie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 624 o pow. 4,3303 ha, zgodnie
z lokalizacją przedstawioną na załączniku graficznym nr 1, który stanowi integralną część decyzji.  

Decyzja ogranicza sposób korzystania z nieruchomości w ten sposób, iż zezwala Spółce Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na założenie i przeprowadzenie na części ww. nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Boguszów - Marciszów (odcinek jednotorowy), poprzez podwieszenie napowietrznych przewodów w pasie technologicznym o szerokości 12,4 m (2 x 6,2 m w każdą stronę od osi linii) i pow. zajęcia 0,1541 ha.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a, w godzinach urzędowania, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty pod numerem 75 6450118 lub 119.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia w/w decyzji Starosty Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 2021 r. stanie się skuteczna - dokonana ze skutkiem prawnym.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 26.05.2021 r.