aktualność

Informacja o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Opublikowano: 25/05/2021

 

Kamienna Góra, dnia 25 maja 2021 r.

AŚ.6740.12.2021

INFORMACJA

STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 241)

ponownie informuję co następuje:

- Dnia 18 stycznia 2021 r. do Starosty Kamiennogórskiego wpłynął wniosek pełnomocnika Pani Judyty Pawlikowskiej-Dwojak prowadzącej działalność pod Firmą: "Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyta Pawlikowska-Dwojak" z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 16A/8, o wydanie pozwolenia na budowę trzech domów wczasowych w miejscowości Jarkowice, na działkach według ewidencji gruntów nr: 424, 423, 483/1 i 414/7 obręb Jarkowice, gmina Lubawka;

- Dnia 29 stycznia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę trzech domów wczasowych w miejscowości Jarkowice, na działkach według ewidencji gruntów nr 424, 423, 483/1 i 414/7 obręb Jarkowice, gmina Lubawka;

- Działki objęte inwestycją znajdują się w Otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, jak również na Obszarze Natura 2000 PLH 020006 Karkonosze i PLB 020007 Karkonosze. Na terenie działki nr 424 obręb Jarkowice występuje siedlisko 6520 - górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie;

- Postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 roku, znak: WPN.43.11.2021.BP, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Karkonosze PLC020001 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech domów wczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 424, 423, 483/1 i 414/7 obręb Jarkowice, oraz nałożył obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, określając jego zakres;  

- Organem administracji właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starostwa Kamiennogórski;

- Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

- Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38 cytowanej powyżej ustawy należy do kompetencji Starosty Kamiennogórskiego (art. 98 ust. 4 w/w ustawy).

Jednocześnie zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani mogą:

- zapoznać się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, przy ul. Wł. Broniewskiego 15, w dniach pracy urzędu w godzinach od 900 do 1200, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Wydziału Architektury i Środowiska - nr telefonu 75 64 50 106,

- składać uwagi i wnioski w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze , przy ul. Wł. Broniewskiego 15 (na parterze budynku) w godzinach urzędowania,

- składać uwagi i wnioski za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres powiat@kamienna-gora.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- składać uwagi i wnioski ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, przy ul. Wł. Broniewskiego 15, w dniach pracy urzędu w godzinach od 900 do 1200, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Wydziału Architektury i Środowiska - nr telefonu 75 64 50 106,

- uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu (wskazanego poniżej), pozostawione będą bez rozpatrzenia,

w terminie od 28 maja 2021 r. do 28 czerwca 2021 roku.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną zebrane przez Starostę Kamiennogórskiego i przekazane do rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przed dokonaniem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Na mocy przepisów art. 36 cytowanej ustawy oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa nie jest wymagane.