aktualność

Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

Opublikowano: 19/05/2021

Starosta Kamiennogórski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 • Nazwa stanowiska pracy: Informatyk
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

II. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatyka,
 • umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft Windows Server) oraz Linux,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i protokołów sieciowych (TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, SMTP, SSL/TLS) oraz usługi katalogowej Active Directory,
 • umiejętność konfiguracji oraz zarządzania hiperwizorem Microsoft Hyper-V oraz ogólna znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją,
 • podstawowa umiejętność zarządzania systemami baz danych: SQL Server oraz Oracle Database,
 • podstawowe doświadczenie w konfiguracji, diagnozowaniu oraz usuwaniu awarii dotyczących sprzętu komputerowego (w tym serwerów oraz urządzeń sieciowych tj. switch/router) i oprogramowania,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informatycznym, ochroną danych: wdrażanie zabezpieczeń, tworzenie kopii zapasowych, usprawnianie procesów związanych
  z bezpieczeństwem,
 • znajomość zagadnień dotyczących uwierzytelniania w systemach (tele)informatycznych oraz podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, podpis zaufany),
 • podstawowa umiejętność pisania skryptów automatyzujących powtarzalne zadania (skrypty .BAT, skrypty powłoki linuksowej oraz PowerShell),
 • chęć nauki, rozwoju w zakresie technologii informatycznych,
 • spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach,
 • obywatelstwo polskie.

 III.   Wymagania dodatkowe:

 • dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
 • znajomość następujących aktów prawnych: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie powiatowym, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość języka SQL,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznych.

IV.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego: właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy, zgłaszanie zmiany miejsca użytkowania, zakupu nowego oraz otrzymania sprzętu komputerowego, właściwa eksploatacja sprzętu oraz dopilnowanie przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji, usuwanie awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom (np. drukarki, skanery).
 • Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania: wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu, instalowanie i konfigurowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego, w tym prowadzenie spraw związanych z licencjami w zakresie całego urzędu, weryfikacja oprogramowania i w razie potrzeby wydawanie opinii w zakresie jego użyteczności, nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach.
 • Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych: planowanie i współtworzenie sieci komputerowej w urzędzie, przenoszenie i podłączanie stanowisk pracy, realizacja funkcji globalnych oprogramowania zastrzeżonych dla administratora w tym m.in.: ustalenie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzenie bieżących zmian w tym zakresie, właściwe gospodarowanie zasobami sieciowymi, ich przeglądanie, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczanie zbiorów, porządkowanie zbioru danych, sporządzanie kopii danych i ich rejestracja, nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną baz danych, administrowanie bazami danych i ich ochrona oraz koordynowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa. prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania, administrowanie stroną internetową oraz zarządzenie pocztą elektroniczną, administrowanie systemami (tele)informatycznymi będącymi w użytku oraz nadzór nad wdrażaniem nowych, planowanie oraz rozwój infrastruktury IT.
 • Obsługa informatyczna Starostwa, Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu.
 • Nadzór nad utrzymaniem sprawności działania sieci elektrycznej przeznaczonej pod komputery.
 • Nadzór nad sprzętem elektronicznym znajdującym się na sali konferencyjnej, w tym przygotowywanie niezbędnego sprzętu i nagłośnienia na posiedzenia sesji Rady Powiatu, inne spotkania oraz podjęcie czynności inicjujących w zakresie doprowadzenia porządku na sali. 
 • Utrzymywanie porządku w pomieszczeniu, w którym znajduje się sprzęt do rozdysponowania oraz w serwerowni.
 • Udzielanie pomocy technicznej pracownikom Starostwa w zakresie użytkowania systemów   (tele)informatycznych i sprzętu komputerowego.
 • Współpraca z operatorami: telefonii stacjonarnych oraz internetowymi.
 • Zaopatrywanie Starostwa m.in. w sprzęt informatyczny, sprzęt audiowizualny, nagłośnienie.
 • Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego.
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego.

V. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz urządzenia biurowe (praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie); mieści się na drugim piętrze budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 15; budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych; praca samodzielna wymagająca współdziałania z innymi.

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg załączonego wzoru nr 1,

3. oświadczenie o spełnianiu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych - wg załączonego wzoru nr 2,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - wg załączonego wzoru nr 3,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu lub umowa o pracę),

6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

8. referencje (jeśli są w posiadaniu),

9. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy uprawniające do korzystania z uprawnień pracowniczych (np. zaświadczenie o odbytym stażu absolwenckim, wydane na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna - parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, wymienione w części VI pkt 1-4 mają być własnoręcznie podpisane. Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych.