aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 22/04/2021


Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 22 kwietnia 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

(Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.04.2021 r.).

 

Zarządzenie Nr 11/2021
Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczonej jako działka nr 13.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020. 1990 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr - tereny różne.

Cena nieruchomości wynosi 91.000,00 zł, w tym 23% VAT (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29.11.2000 r. oraz zmienione Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XVIII/84/11 z dnia 29.12.2011 r. dla ww. działki obowiązuje zapis - tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijne kształtowanego krajobrazu kulturowego, częściowo tereny działalności gospodarczej
/P-przemysłu/.

§ 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 11 czerwca 2021 r.

§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii "Nieruchomości" pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                         Starosta Kamiennogórski

                                                                         /-/ Jarosław Gęborys