aktualność

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: 15/03/2013

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2013 roku

na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/163/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku".

 

Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2013 roku

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie powiatu kamiennogórskiego
na wspieranie realizacji zadań w 2013 roku wynosi 35.000 zł, w tym:

  1. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 22000 zł,
  2. na turystykę i krajoznawstwo - 4000 zł,
  3. na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa - 1000 zł,
  4. na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także osobom niepełnosprawnym
    - 4000 zł,
  5. na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę - 2000 zł,
  6. na ratownictwo i ochronę ludności - 2000 zł.

więcej informacji znajduje się w zakładce organizacje pozarządowe