aktualność

OGŁOSZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Opublikowano: 28/10/2020

OGŁOSZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Kamiennogórski

wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Marciszowie, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 624, o powierzchni całkowitej 4,3303 ha, stanowiącej współwłasność w udziale 1/4 części, nieżyjącego Andrzeja Gwóźdź s. Zygmunta i Stefanii, poprzez udzielenie zezwolenia Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Boguszów - Marciszów (odcinek jednotorowy), tj. podwieszenie napowietrznych przewodów oraz dalsze funkcjonowanie linii w pasie technologicznym o szerokości 12,4 m (2 x 6,2 m w każdą stronę od osi linii) i powierzchni
0,1541 ha.

Z posiadanej dokumentacji wynika, że po zmarłym współwłaścicielu nie jest prowadzone postępowanie spadkowe. Biorąc ten fakt pod uwagę, przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić  i udokumentować swe prawa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, poprzez: pocztę tradycyjną bądź elektroniczną: powiat@kamienna-gora.pl, a w przypadku woli osobistego stawienia się w urzędzie, zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 75 6450119 lub 75 6450118, w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POUCZENIE

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanej powyżej nieruchomości nie zgłoszą ww. praw w tut. urzędzie, Starosta Kamiennogórski będzie uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z tejże nieruchomości, w myśl art. 124 oraz art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pominięciem ich jako stron postępowania.