aktualność

Przetarg na sprzedaż działki nr 246 w Jarkowcach, gmina Lubawka

Opublikowano: 13/03/2013

Starosta Kamiennogórski ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka.

Nieruchomość niezabudowana położona w Jarkowicach, gm. Lubawka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 246 o pow.0,0890 ha, AM-2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00005419/4.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane oraz Ps IV - pastwiska trwałe. W południowo wschodniej części działki znajduje się studnia.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka. Zgodnie z zapisami planu działka położona jest w jednostce F-Jarkowice na terenie F1 MN/MR/MP/U, tereny zalewowe, przy czym przedmiotowa działka położona jest poza terenem zalewowym. Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi ponadpodstawowe, ogólnomiejskie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 20.910,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się dnia 23 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a (sala konferencyjna, II piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze BGŻ S.A. Oddział Kamienna Góra nr 36 2030 0045 1110 0000 0207 5160 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15 - najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2013 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje o przetargu: tel. 75 645 01 18 - 19. Pełny tekst ogłoszenia opublikowany został w internecie pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl w kategorii "Nieruchomości" oraz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.