aktualność

Przetarg na sprzedaż działki nr 513/2 w Ciechanowicach, gm. Marciszów

Opublikowano: 07/03/2013

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów.

Nieruchomość niezabudowana położona w Ciechanowicach, gm. Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 513/2 o pow. 0,1884 ha, AM-2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025212/9.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, dla przedmiotowej działki obowiązuje zapis - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 35.670 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich.

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a (sala konferencyjna, II piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze BGŻ S.A. Oddział Kamienna Góra nr 36 2030 0045 1110 0000 0207 5160 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15 - najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2013 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości z notarialnie poświadczonym podpisem (w przypadku wspólności ustawowej).

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym  w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 9 kwietnia 2013 r. do godz. 15.30 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty (umowy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz postępowania wieczystoksięgowego) z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, w całości poniesie nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 2, tel. 75) 64 50 118, 64 50 119.