aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Opublikowano: 11/03/2020

Zarządzenia Nr 9/2020

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 11 marca 2020 r.

 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Czadrowie, gm. Kamienna Góra, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu nr: 12, 44, 45, 47, 48, 215/1, 46/4; w Krzeszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu nr: 646/2 646/4, 646/5 w Lipienicy, gm. Kamienna Góra, oznaczonych geodezyjnie jako działki 

nr: 117, 124. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamienna Góra nieruchomości gruntowych położonych w:

- Czadrowie, gm. Kamienna Góra, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu nr: 12 o pow. 0,61 ha, 44 o pow. 0,65 ha, 45 o pow. 0,71 ha, 47 o pow. 0,78 ha, 48 o pow. 0,77 ha, 215/1 o pow. 0,08 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00022242/7 oraz nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 46/4 o pow. 3,49 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr JG1K/00024691/3;

- Krzeszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu nr: 646/2 o pow. 2,9906 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00030294/5 oraz nieruchomość oznaczona geodezyjnie
nr 646/4 o pow. 3,4729 ha, 646/5 o pow. 3,2185 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00030293/8;

- Lipienicy, gm. Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działki nr: 117 o pow. 0,71 ha i 124
o pow. 0,06 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00018470/3. 

§ 2.

Darowizna nastąpi w związku ze zrealizowanym celem publicznym w postaci wybudowanej ścieżki rowerowej Kamienna Góra - Krzeszów. 

§ 3.

Wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności wynosi 802.690,00 zł (słownie: osiemset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych), jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego 591.750, 00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).  

§ 4.

Dla terenu działek położonych w Czadrowie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, zatwierdzonego uchwałą XVII/90/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012 roku, działki nr 46/4, 45, 44, 215/1, 47, 48 i 12 położone w Czadrowie oznaczone są symbolem KK ? tereny komunikacji kolejowej oraz MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług. Dla części terenu działki nr 646/4 położonej w Krzeszowie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra przyjęty uchwałą VII/40/03 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra oraz uchwałą XLII/263/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów. Przeznaczenie dla części działki nr 646/4 zgodnie z powyższymi uchwałami to KL1/2 - droga lokalna. Dla pozostałej części działki nr 646/4 oraz działek nr 646/2 i 646/5 położonych w Krzeszowie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra zatwierdzonego uchwałą XVII/90/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012 roku działki te oznaczone są symbolem KK ? tereny komunikacji kolejowej. Dla terenu działek położonych w Lipienicy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, przyjęty uchwałą nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica). Działka nr 117 położona w Lipienicy oznaczona jest symbolami: 2.KK - tereny komunikacji kolejowej, 1.MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 16.R -tereny rolnicze. Działka nr 124 położona w Lipienicy oznaczona jest symbolem 1.KK - tereny komunikacji kolejowej. 

§ 5.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii Nieruchomości pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.