aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 17/01/2020

Zarządzenie Nr 1/2020

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczonej jako działka nr 260/6

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2019.2204 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

 § 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Raszowie, gm. Kamienna Góra, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 260/6 o pow. 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00030309/4.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp ? zurbanizowane tereny niezabudowane.

 Cena nieruchomości wynosi 53.000,00 zł, w tym 23% VAT (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr XVIII/90/12 z dnia 25.04.2012 dla ww. działki obowiązuje zapis ? tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

 § 2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 6 marca 2020 r. 

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii ?Nieruchomości? pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.