aktualność

Zarządzenie o odwołaniu I przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Opublikowano: 31/10/2019

                                                                         

 Zarządzenie Nr 47/2019 

                      Starosty Kamiennogórskiego

                                          z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie odwołania I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Odwołuję I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczonej jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5, który miał się odbyć 14 listopada 2019 r.
    o godz. 10.00.
  2. Przyczyną odwołania przetargu jest nieuwzględnienie w ogłoszeniu o I przetargu informacji o tym, że przedmiotowa działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 40/2019  Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii "Nieruchomości" pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.