aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 07/08/2019

Zarządzenia Nr 34/2019

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 7 sierpnia 2019 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczonej jako działka nr 13.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr-tereny różne.

 

Cena nieruchomości wynosi 115.000,00 zł, w tym 23% VAT (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych).

 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29.11.2000 r. oraz zmienione Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XVIII/84/11 z dnia 29.12.2011 r. dla ww. działki obowiązuje zapis - tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijne kształtowanego krajobrazu kulturowego, częściowo tereny działalności gospodarczej
/P-przemysłu/.

§ 2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 27 września 2019 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii "Nieruchomości" pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.