aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 21/11/2018

ZARZĄDZENIE NR 55/2018

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pisarzowicach, gm. Kamienna Góra, oznaczonej jako działka nr 718/3

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Pisarzowicach, gm. Kamienna Góra, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 718/3 o pow. 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025326/1.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV - łąki trwałe.

 Cena nieruchomości wynosi 1.500,00 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, Gmina Kamienna Góra nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra przeznaczenie określono jako R - tereny wykorzystywane rolniczo. 

§ 2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 11 stycznia 2019 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii "Nieruchomości" pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.