aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 11/10/2018

Zarządzenie Nr 49/2018

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 11 października 2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczonej jako działka nr 513/29

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Kamiennej Górze, obręb 6, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 513/29 o pow. 0,0208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023952/4.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.

 Cena nieruchomości wynosi 12.669,00 zł, w tym 23% VAT (słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, obręb 6, działka nr 513/29 znajduje się w części konturze - 4MN,U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 29 listopada 2018 r.