aktualność

Konkurs na dyrektora ZSZiO

Opublikowano: 17/04/2012

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, ul. Traugutta 2.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 3 lub w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 1. Oferty osób spełniających wymagania określone w § 3 w/w rozporządzenia powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze;
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty osób spełniających wymagania określone w § 5 w/w rozporządzenia powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze;
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 ? 1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze", w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r., do godz. 1500.  Oferty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, lub drogą pocztową na adres urzędu wskazany wyżej.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.