aktualność

Wykaz nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 16/08/2018

Załącznik nr 1 do Uchwały

Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego

Nr 299/2018 z dnia 14.08.2018 r.

  

 Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szarocinie, gmina Kamienna Góra, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 309 o pow. 0,24 ha. Na działce posadowione są dwa budynki, w tym trzykondygnacyjny budynek użytkowo-mieszkalny z dwiema przybudówkami o pow. użytkowej 630 m2, łącznie z piwnicami i poddaszem 943,30 m2, kubaturze 4935 m3 i jednokondygnacyjny budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 75,30 m2, łącznie z poddaszem nieużytkowym 160,9 m2, kubaturze 630 m3. Budynek użytkowo-mieszkalny ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Teren nieruchomości jest ogrodzony.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr JG1K/00013329/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów, to Bi "inne tereny zabudowane". Nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Cena nieruchomości wynosi 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, Gmina Kamienna Góra nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, obszar, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, R - tereny wykorzystywane rolniczo, RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 30 września 2018 r.