aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 08/08/2018

Zarządzenie Nr 37/2018

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pustelniku, gm. Marciszów, oznaczonej jako działka nr 53/7

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

 § 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Pustelniku, gm. Marciszów, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 53/7 o pow. 0,0829 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00027657/4.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.

 Cena nieruchomości wynosi 11.070,00 zł, w tym 23% VAT (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych).

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29.11.2000 oraz zmienione Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XVIII/84/11z dnia 29.12.2011 r. dla ww. działki obowiązuje zapis ? tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

§ 2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 25 września 2018 r.