aktualność

Miliony dla mieszkańców

Opublikowano: 07/12/2012

Powiat w tej kadencji zrealizował zadania za 35 mln zł, 92 proc. tej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych.

Zarząd powiatu kamiennogórskiego dokłada wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie dąży do poprawy standardów i jakości życia jego mieszkańców. Prowadzona polityka władz samorządowych sprawia, że powiat aktywnie sięga po środki zewnętrzne i konsekwentnie realizuje zadania umożliwiające szybki, skuteczny i wszechstronny rozwój.

W latach 2010-2012 powiat wydał ponad 35 miliony złotych. Aż 32 miliony pochodzą ze źródeł zewnętrznych. To naprawdę duża kwota, biorąc pod uwagę skromny budżet samorządu.

Priorytetem zarządu w obszarze infrastruktury jest działanie w kierunku remontów dróg. Istotnym elementem są również działania w obszarach polityki społecznej, ze szczególnym naciskiem na aktywizację zawodową i problemy osób niepełnosprawnych. Równie dużo uwagi zarząd poświęca administracji, edukacji, kulturze i turystyce.

19 mln na drogi

Działania zarządu obecnej kadencji to okres intensywnych działań mających na celu poprawę stanu technicznego dróg, a tym samym bezpieczeństwa ich użytkowników. W tym czasie powiat zrealizował zadania o wartości prawie 19 mln zł, z czego ponad 17 mln pochodzi z funduszy zewnętrznych. Kwota ta stanowi aż 91 proc. całkowitej wartości inwestycji. 

Tak wygląda wyremontowany kosztem przeszło 1,5 mln zł odcinek drogi Pisarzowice-Rędziny

Polityka społeczna powiatu

Bezrobocie w powiecie kamiennogórskim, niezależnie od zatrzymania tendencji wzrostowej, posiada utrwaloną charakterystykę bezrobocia strukturalnego. W takiej sytuacji ważnym zadaniem jest stworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia. To ważne również dlatego, że z roku na rok zwiększa się liczba rodzin, w których wzrasta przemoc w rodzinie, występuje niedostatek środków do życia, niepełnosprawność.

Na strategiczne cele, do których należą wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, powiat pozyskał niebagatelną sumę 13 mln 713 tys. zł. Prawie 96 proc. tej kwoty pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

Na aktywizację zawodową Powiatowy Urząd Pracy zdobył z Unii Europejskiej ponad 5 mln zł. Drugie tyle pozyskał z innych źródeł zewnętrznych. Z kolei aktywne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół Specjalnych pozwoliły zdobyć 2 mln 810 tys. zł środków zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych.

Urząd dla klienta

Również z myślą o osobach niepełnosprawnych przed siedzibą starostwa wybudowany został podjazd. Dzięki niemu osoby mające problem z poruszaniem się, a także matki prowadzące wózki z dziećmi będą mogły swobodnie dostać się do urzędu. Na budowę podjazdu powiat nie wydał ani złotówki. Środki na ten cel pozyskała starosta kamiennogórski Ewa Kocemba, angażując urząd w projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we Wrocławiu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, urząd wprowadził szereg usprawnień. Od 2010 roku działa e-urząd, czyli Elektroniczny Obieg Dokumentów. Projekt wart 136 tys. zł w 85 proc. sfinansowała Unia Europejska. Wydział Geodezji założył osnowy poziome III klasy oraz ewidencję budynków i lokali na gminę Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów, utworzył także mapy wektorowe na wszystkie obręby powiatu kamiennogórskiego. Wartość zadań wyniosła ponad 900 tys. zł. Ponad połowa to dotacja celowa wojewody.

Dla dzieci i młodzieży

Powiat i jego jednostki angażują się w życie najmłodszych mieszkańców regionu. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zakończył wart 817.219 tys. zł projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci. Zadanie to nie wymagało wkładu własnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących zrealizował projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży szkolnej oraz program uczenia się przez całe życie Comenius. Całość zadań kosztowała ponad 113 tys. zł, w tym 77.853 zł to dofinansowanie z zewnątrz.

Również Zespół Szkół Specjalnych realizuje różne inicjatywy z wykorzystaniem środków pozabudżetowych. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna Czechy - Polska i innych źródeł szkoła pozyskała ponad 140 tys. zł. 

 

Nowy projekt Zespołu Szkół Specjalnych "Poznajmy się. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół specjalnych polsko-czeskiego pogranicza"

Dla uczniów szkół podstawowych co roku organizowany jest piknik ekologiczno-wędkarski "Jedziemy na Bukówkę". Imprezę wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Również impreza kulturalna "Święto Mleka" przygotowywana jest z wykorzystaniem środków unijnych.

Turystycznym szlakiem

Powiat pracuje nad poszerzeniem współpracy przygranicznej na rzecz wsparcia transgranicznej turystyki. W tym roku zrealizowany został projekt "Szlakiem polsko-czeskich atrakcji turystycznych". Rozpoczęła się również realizacja zadania "Rewitalizacja systemu szlaków rowerowych na terenie LGD Kwiat Lnu".

 

Konferencja podsumowująca projekt "Szlakiem polsko-czeskich atrakcji turystycznych"

W sumie na turystykę i kulturę powiat pozyskał ponad 290 tys. zł. Prawie 75 proc. tej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych.

Wymienione inicjatywy to tylko przykłady dużych zadań zrealizowanych lub jeszcze realizowanych na terenie powiatu kamiennogórskiego. Należy dodać do tego szereg inwestycji wykonanych przez jednostki organizacyjne powiatu, które aktywnie przyczyniają się do intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.