aktualność

XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 16/01/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz.1868) XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 rok.                                       

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030".

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2018 rok.

15. Interpelacje.

16. Zapytania.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                    (-) Bożena Ziemiańska