aktualność

W obronie sądu

Opublikowano: 17/04/2012

Działając w oparciu o § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Kamiennogórskiego (Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 108, poz. 1719), Rada Powiatu Kamiennogórskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących projektu rozporządzenia zmierzającego do zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, iż proponowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nie zawiera żadnego uzasadnienia planowanych zmian. Również argumenty zawarte w piśmie z dnia 27 stycznia 2012 roku nie są przekonujące, ponieważ:

  1. Twór w postaci wydziałów zamiejscowych wydaje się być ujmowany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych jako instytucja wyjątkowa, podstawową zaś jednostką organizacyjną jest sąd, w tym sąd rejonowy, który tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin. Zniesienie tak dużej liczby sądów rejonowych i utworzenie w ich miejsce wydziałów zamiejscowych godzi w zasady ustrojowe. Zgodnie z deklaracją, że w wydziały zamiejscowe mogłyby być przekształcone dotychczasowe wydziały funkcjonujące w znoszonych jednostkach, nie widać celu takiej regulacji.
  2. Przewidywane uelastycznienie zarządzania kadrą sędziowską budzi wątpliwości, ponieważ aby mieć możliwość przenoszenia sędziów do rozpoznawania spraw w innych sądach, nie trzeba zastępować sądów rejonowych sądami zamiejscowymi. Wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto w przypadku obsługiwania przez sędziego dwóch referatów może dojść do pogorszenia podstawowego komfortu pracy sędziego, a co za tym idzie, doprowadzi to do pogorszenia jakości jego pracy i nie wpłynie pozytywnie
    na poprawienie szybkości postępowania.
  3. Trzeba jeszcze zauważyć, że proponowane zmiany czynią martwymi przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym ustawą z 18 sierpnia 2011 r., w której przewidziano możliwość tworzenia sądów funkcjonalnych.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze funkcjonujący w okręgu jeleniogórskim obejmuje swoim działaniem miasto Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów oraz gminę Bolków (powiat jaworski). Na obszarze 500 km kw. w 3 miastach i 60 wsiach żyje około 60 tysięcy mieszkańców. W kamiennogórskim sądzie zatrudnionych jest 51 pracowników, w tym 9 sędziów, 31 urzędników, 9 kuratorów i 0,5 etatu obsługi. W 2011 roku do tutejszego sądu wpłynęło 12.612 spraw, rozpoznano 12.039 z nich (por. tabela poniżej). Biorąc pod uwagę średniomiesięczny wpływ do pozostałych niezałatwionych spraw na koniec 2011 roku, czas trwania postępowania sądowego wynosi 1,8 miesiąca (bez Wydziału Ksiąg Wieczystych).

Wydział Wpłynęło spraw Załatwiono spraw
Wydział Cywilny 4356 3529
Wydział Karny 2743 2752
Wydział Rodzinny 1256 1262
Wydział Spraw Wieczystych 4257 4496 + 2946 odpisów

W ocenie radnych powiatu zniesienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, a co za tym idzie, pozbawienie mieszkańców obsługi przez własny sąd, jest zamachem na polską samorządność i godzi w ustrój państwa. Pragniemy podkreślić, że niektóre instytucje funkcjonujące w lokalnym środowisku służą nie tylko mieszkańcom, ale budowaniu kapitału społecznego. Zniesienie sądu pociągnie za sobą utratę prestiżu miejscowości, spowoduje również znaczne osłabienie zaufania społeczeństwa do władz i organów państwa odpowiedzialnych za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Skutkiem wejścia w życie planowanego rozporządzenia będzie trudniejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wydłużenie czasu trwania postępowań i zwiększenie kosztów dochodzenia swoich praw przez mieszkańców gmin i miast, którzy będą musieli dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego sądu. Zniesienie placówki może także spowodować, że wykwalifikowani prawnicy zaczną opuszczać Kamienną Górę, a to z kolei odbije się na mieszkańcach, którzy po pomoc prawną będą zmuszeni dojeżdżać do sąsiednich miast powiatowych.

Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie i zawarte w nim argumenty zostaną gruntownie przeanalizowane przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości.

źródło fotografii: pl.wikipedia.org