aktualność

Podsumowali projekt

Opublikowano: 25/11/2012

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej - II etap realizacji" odbyła się w czwartek, 22 listopada, w auli im. Jana Pawła II na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym. W konferencji uczestniczyły starosta Ewa Kocemba oraz geodeta powiatowy Ewa Maj.

Zaproszenie do objęcia konferencji patronatem przyjął Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju. Spotkanie otworzył geodeta województwa Robert Pajkert, a gości przywitał członek zarządu Włodzimierz Chlebosz. Na sali byli obecni także przedstawiciele sejmiku województwa, wojewody dolnośląskiego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, samorządowcy, dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz prodziekan ds. kierunku geodezja i kartografii i studenci.

Geodeta wojewódzki Robert Pajkert, starosta Ewa Kocemba
oraz członek zarządu Włodzimierz Chlebosz

W programie konferencji znalazły się takie zakresy tematyczne, jak: Baza Danych Topograficznych (TBD) - nowoczesne źródło danych o otaczającej przestrzeni, TPD - doświadczenia wykonawców przy realizacji projektu na obszarze województwa dolnośląskiego, wykorzystanie TPD w wybranych projektach geoinformacyjnych realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego czy zasady udostępniania Topograficznej Bazy Danych.

W ramach II etapu realizacji do bazy TBD wprowadzono 297 arkuszy obejmujących obszar 19 dolnośląskich powiatów. Do końca tego roku baza ma objąć całe województwo dolnośląskie. Wartość projektu to ponad 6,7 mln zł, z czego 5,3 mln pochodziło ze środków RPO WD na lata 2007-2013.

Zadaniem TBD jest gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie danych topograficznych. Mapy są udostępniane w skali 1:10 000 i zawierają m.in.: podział administracyjny, cieki wodne, sieć drogową i kolejową, uzbrojenie terenu, tereny chronione itd. Dopełnieniem projektu jest uruchomienie serwera internetowego z aplikacjami zapewniającymi możliwość przesyłania, udostępniania i przeglądania danych z różnych rejestrów. Z bazy TBD i innych map można korzystać pod adresem Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.