aktualność

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Wieściszowicach

Opublikowano: 19/05/2017

Starosta Kamiennogórski

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 107 o pow. 0,0107 ha, położona w Wieściszowicach, gm. Marciszów, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025353/9.

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: W-PsIV ? rowy.

Obszar, na którym położona jest nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów, obowiązuje zapis zbiorniki wodne, rzeki i cieki powierzchniowe.

 W związku z tym, że działka  nie może pełnić samodzielnej funkcji w kontekście zabudowy z uwagi na swój kształt i funkcję (działka stanowi rów melioracyjny), przetarg zostaje ograniczony do właścicieli działek przyległych, tj. działek o numerach ewidencyjnych 142 i 143.

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 17 maja 2017 r. nie złożyły wniosku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.476,00 zł brutto w tym 23% VAT, (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).

Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2017 r. o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a (pokój 405, III piętro).

1.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Kamienna Góra nr 57 2030 0045 1110 0000 0207 5170 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15 - najpóźniej do dnia 29 czerwca 2017 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

b)       złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 1530.

 2.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-        nazwę podmiotu oraz adres jego siedziby,

-        datę sporządzenia zgłoszenia,

-        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?przetarg ograniczony dot. dz. nr 107 położonej w Wieściszowicach, gm. Marciszów? w kancelarii ogólnej ? mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15.

 3.      Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestniczenia w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 4 lipca 2017 r.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu winni:

-        legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

-        w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej ?posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy

5.      Informacje dodatkowe

-        Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomośc

-        W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.

-        Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabyciu nieruchomości do majątku osobistego.

-        W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

-        O terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

-        Koszty (umowy notarialnej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz postępowania wieczystoksięgowego) z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, w całości poniesie nabywca.

-        Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 405, tel. 75) 64 50 118, 64 50 119.