aktualność

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim

Opublikowano: 03/03/2020

Projekt pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Priorytet 10 Edukacja; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-ZIT AW.

Numer projektu: RPDS.10.04.04-02-0003/19

Wartość Projektu: 1 993 312,71 PLN

Kwota dofinansowania: 1 694 312,71 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczestniczących w szkoleniach i stażach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

 Planowane efekty:

1)      nabycie umiejętności i kwalifikacji przez uczniów biorących udział w szkoleniach zawodowych,

2)      poznanie zasad i warunków pracy przez uczniów biorących udział w stażach zawodowych,

3)      uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zawodowych,

4)      zakup doposażenia - sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,

5)      nawiązanie i realizacja współpracy z przedsiębiorstwami w celu poprawy kształcenia zawodowego.