aktualność

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Opublikowano: 13/03/2019

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze  poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW.

Numer projektu: RPDS.03.03.04-02-0012/16-00

Wartość Projektu: 1 087 344,10 PLN

Kwota dofinansowania: 924 242,49 PLN

Termin realizacji Projektu określony w umowie o dofinansowanie: 31.03.2019 r.

Termin odbioru końcowego robót budowlanych: 20.12.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych: Budownictwo Ogólnolądowe Krzyszkowscy Sp. z o. o., Sp K. z/s w Kamiennej Górze (58-400), Pl. Wolności 1.

W ramach Projektu wykonano kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. W ramach robót budowlanych zrealizowano takie działania jak: termomodernizacja dachu wraz z robotami dodatkowymi - obudową belki i zabudową przestrzeni przy dachu papowym, termorenowacja ścian i stropodachu, w tym: ocieplenie ścian budynku, poddasza oraz stropodachu, termomodernizacja z wymianą kotłowni oraz instalacji c.o. i budowa drenażu opaskowego, w tym: instalacja centralnego ogrzewania, instalowanie kotłów - kotłowni zasilanej gazem, modernizacja źródła ciepłej wody, spięcie z instalacją. W ramach robót budowlanych zrealizowano ponadto takie działania jak: montaż ogniw fotowoltaicznych ? montaż elementów fotowoltaiki na dachu oraz montaż rozdzielnic, tras kablowych, kabli i osprzętu wewnątrz budynku, modernizacja oświetlenia w budynku - oświetlenie ogólne oraz awaryjne.

W budynku wykonano ponadto roboty dodatkowe, tj. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji ochronnej i zabudowy gniazd bezpiecznych.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 64 340,81 PLN. Wydatek poniesiony na wymianę instalacji stanowił wydatek niekwalifikowany sfinansowany w całości z budżetu powiatu.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. S. Staszica 11 w Kamiennej Górze, poprzez kompleksową termomodernizację obiektu a także montaż w nim instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, ponieważ wskutek jej realizacji ograniczona zostanie emisja CO2 oraz zużycie energii. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest również polepszenie warunków oraz komfortu nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.