aktualność

Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

Opublikowano: 06/10/2016

W ciągu drogi nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka trwają roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca - Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze (58-560) przy ul. Dworcowej 26 zlecony zakres rzeczowy prac zobowiązany jest ukończyć w terminie do dnia 21 października 2016 r.

Wartość robót po udzieleniu zamówienia publicznego wynosi 735 388,01 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje między innymi roboty przygotowawcze (ścinkę poboczy, wycinkę krzaków oraz wykarczowanie pni po wycince drzew), roboty ziemne (wykonanie rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp), odwodnienie (remont przepustów pod jezdnią drogi oraz zjazdami), wykonanie konstrukcji drogi (podbudowy z MCE, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej) oraz roboty wykończeniowe (wykonanie poboczy z zamiałowaniem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową, ustawienie oznakowania zgodnie
z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu). 

Operacja, typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.