aktualność

Zakończenie realizacji ofert w szkołach/przedszkolach

Opublikowano: 14/07/2015

Wraz z końcem roku szkolnego 2014/2015 zakończył się w szkołach i przedszkolach powiatu kamiennogórskiego drugi - ostatni etap realizacji projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu doskonalenia szkół Powiatu Kamiennogórskiego".

Głównym celem projektu było podniesienie jakości doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie spójnego, odpowiadającego na autentyczne potrzeby placówek oświatowych, programu wsparcia. W ramach projektu stworzono Roczne Plany Wspomagania (RPW) oraz powstały Sieci Współpracy i Samokształcenia (SWS). Projekt miał znaczenie zarówno dla dyrektorów, którzy otrzymali pomoc w bieżącej organizacji pracy szkoły/przedszkola, jak i dla nauczycieli, którzy zostali objęci kompleksowym wspomaganiem w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W realizacji dwóch RPW wzięło udział  396 nauczycieli, w tym 13 dyrektorów.
W skład placówek biorących udział w projekcie wchodziło 5 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy podnosili swoje kompetencje i umiejętności w ramach bezpłatnych, zaplanowanych w projekcie formach wsparcia. Łącznie w ciągu trwania projektu zorganizowano i przeprowadzono 600 godz. warsztatów w formach aktywnych, 480 godz. szkoleń oraz 400 godz. konsultacji indywidualnych i grupowych.

Powołano 4 sieci współpracy i samokształcenia:

-        Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły;

-        Nauczyciele pracują zespołowo;

-        Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania;

-        Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?.

Celem funkcjonowania SWS było wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie SWS korzystali z własnych doświadczeń, ale również sięgali po pomoc zewnętrznych ekspertów.  W ramach czterech SWS wypracowane zostały 192 godziny form doskonalenia z ekspertami zewnętrznymi. Wszyscy uczestnicy SWS mieli możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się platformą e-learningową stworzoną dla potrzeb projektu, jako narzędzie wspomagające nauczanie i kształcenie.

Nauczyciele biorący udział w projekcie podołali temu, niekiedy dość trudnemu zadaniu, jakim była tak duża liczba szkoleń. Wiele placówek było zadowolonych, udało się wypracować świetne rozwiązania i dokumenty, które placówki będą mogły wykorzystać w późniejszej pracy. Wszyscy uczestnicy doskonalenia na zakończenie otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. 

Projekt okazał się wyzwaniem organizacyjnym i merytorycznym, a jednocześnie możliwością do modelowania edukacji w powiecie kamiennogórskim, zgodnie z wymaganiami i potrzebami zewnętrznymi (określonymi w kierunkach polityki oświatowej państwa) oraz z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb wewnętrznych (zgłaszanych przez szkoły i przedszkola). Dotychczasowy system nie spełnia oczekiwań i potrzeb szkół/przedszkoli, natomiast nowy system powinien przyczynić się do powstania kompleksowego wsparcia placówek, uwzględniając ich autentyczne potrzeby jako instytucji, a nie tylko potrzeby indywidualne nauczycieli.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie podniesie się jakość pracy w placówkach, które brały w nim udział. Nauczyciele uzyskali konkretną wartość dodaną, którą będą mogli wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami oraz efektywnej współpracy z ich rodzicami. Pilotaż nowego systemu doskonalenia był dobrym przygotowaniem przed jego wdrożeniem w powiecie kamiennogórskim, zanim stanie się on ustawowym zadaniem każdego samorządu.

Pliki do pobrania: