aktualność

Podsumowanie realizacji projektu w roku 2014

Opublikowano: 15/12/2014

     Celem realizowanego przez Powiat Kamiennogórski projektu pilotażowego pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" jest poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli.  Realizowane w ramach projektu szkolenia, warsztaty i konsultacje z ekspertem zewnętrznym stanowią realną pomoc  w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę. Dzięki szkoleniom  nauczyciele  mają możliwość doskonalenia swojej wiedzy w wybranym obszarze.  Nad prawidłowym przebiegiem procesu wsparcia czuwa Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

W roku 2014 w ramach doskonalenia, w okresie od stycznia do grudnia przeprowadzono, zgodnie z potrzebami 20 placówek, łącznie 1003 godziny szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych - co stanowi 68 % wszystkich zaplanowanych form wsparcia w ramach projektu ORE. 

W szkoleniach prowadzonych przez ekspertów wzięło udział 396 nauczycieli.

 

Kolejną alternatywną formą doskonalenia skierowaną  do placówek są Sieci Współpracy i Samokształcenia (SWS), czyli współpracujące zespoły nauczycieli różnych szkół/przedszkoli. SWS umożliwiają dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Praca w sieci obejmuje spotkania z ekspertami, specjalistami z dziedzin związanych z tematyką pracy sieci oraz internetowe forum wymiany doświadczeń na platformie internetowej: www.doskonaleniewsieci.pl               

W powołanych czterech Sieciach Współpracy i Samokształcenia bierze udział 86 nauczycieli. W ramach SWS zrealizowano dotychczas 34 godziny szkoleń z ekspertem zewnętrznym. Szkolenia związane były bezpośrednio z tematyką poszczególnych sieci. Za prawidłowe działanie i koordynację szkoleń sieci odpowiadają Koordynatorzy Sieci.