aktualność

Zakończono I etap realizacji projektu

Opublikowano: 05/08/2014

     W szkołach i przedszkolach Powiatu Kamiennogórskiego zakończył się I etap realizacji projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego",  finansowanego z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Wartość projektu wynosi: 869 609,52 zł.

I etap od 01.01.2014 do 30.06.2014 obejmował:

 • Diagnozę potrzeb szkól/przedszkoli i wybór właściwych ofert doskonalenia,
 • Stworzenie Rocznych Planów Wspomagania (RPW) szkół i przedszkoli (dokument określający proces doskonalenia począwszy od diagnozy potrzeb do wdrożenia zdobytych umiejętności),
 • Powołanie 4 sieci współpracy i samokształcenia, jako form wymiany doświadczeń dyrektorów i nauczycieli powiatu kamiennogórskiego,
 • Zrealizowanie Powiatowego Programu Wsparcia na rok szkolny 2013/2014.

Cele projektu:

 1. Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Kamiennogórskim,
 2. Wzrost kompetencji dyrektorów szkól i przedszkoli w zakresie diagnozy potrzeb, planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli,
 3. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół
  i przedszkoli,
 4. Poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli Powiatu Kamiennogórskiego poprzez organizację Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Jednostki biorące udział w projekcie:

Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 szkół i 5 przedszkoli z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.

Przedszkola:

 1. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamiennej Górze,
 2. Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
  w Chełmsku Śląskim,
 3. Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze,
 4. Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze,
 5. Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce.

Szkoły Podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie,
 2. Szkoła Podstawowa w Miszkowicach,
 3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
  w Chełmsku Śląskim,
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze,
 6. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie,
 7. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych
  w Lubawce.

Gimnazja:

 1. Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie,
 2. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
 3. Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim,
 4. Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Kamiennej Górze,
 5. Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce.

Szkoły Ponadgimnazjalne:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
 2. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych
  i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Uczestnicy projektu:

Projekt zakładał uczestnictwo 317 nauczycieli szkół/przedszkoli, jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie nauczycieli, Powiat Kamiennogórski zawnioskował do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia - Ośrodka Rozwoju Edukacji o zwiększenie liczby uczestników projektu w wyniku czego zakwalifikowanych zostało 396 nauczycieli.

Realizacja projektu:

Realizacja form doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie przygotowanych RPW rozpoczęła się 27.04.2014 r. i trwała do 30.06.2014 r. Szkolenia i warsztaty prowadzili specjaliści z firmy: Akademia Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Gdańsku.

W ramach pierwszej oferty przeprowadzono:

-       300 godz. warsztatów w formach aktywnych,

-       240 godz. wykładów,

-       200 godz. konsultacji indywidualnych i grupowych.

Łącznie 740 godzin.

Na jedna szkołę/przedszkole przypadało 37 godz. form wsparcia.

W realizacji Rocznego Planu Wspomagania współpracowali z placówką bezpośrednio Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) w osobach:

 1. Gabriela Lindenblat,
 2. Joanna Borek - Osmolak,
 3. Marta Prochacka.

SORE wraz z radami pedagogicznymi opracowali oferty doskonalenia szkół i przedszkoli, stworzyli Roczne Plany Wspomagania, prowadzili bieżąca kontrolę działań związanych z realizacją RPW w szkołach/przedszkolach.

Realizacja Rocznego Planu Wspomagania zakończyła się sporządzeniem przez SORE sprawozdania z realizacji RPW w miesiącu lipcu 2014 r. Wnioski z realizacji planów oraz rekomendacje zostaną przedstawione na sierpniowych radach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach objętych projektem.

Sieci Współpracy i Samokształcenia

Na bazie pozyskanych informacji oraz potrzeb szkół/przedszkoli  w zakresie tematyki powołane zostały cztery Sieci Współpracy i Samokształcenia (SWS), nad pracą których czuwają Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia (KS):

-       Bernarda Kurczewska  -  Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.

                                      - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

-       Mariola Jaciuk - Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.

-       Bożena Drożdżowska - Nauczyciele pracują zespołowo.

KS organizowali spotkania sieci, podczas których określone zostały obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań. Podczas pierwszych spotkań organizacyjnych  powstał plan pracy w ramach sieci. Kolejne spotkania na wybrane przez uczestników sieci tematy odbyły się przy współudziale ekspertów z firmy szkoleniowej. Miedzy spotkaniami członkowie sieci pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. Na platformie korzystają z materiałów samokształceniowych zamieszczanych zarówno przez koordynatorów sieci jak i innych nauczycieli, wymieniają doświadczenia na moderowanym forum dyskusyjnym. W ramach pracy sieci efektywnie podnoszą kompetencje zawodowe i umiejętności dydaktyczne związane z tematyką sieci.

 

II etap doskonalenia nauczycieli - godziny szkoleń pozostałe do realizacji w ramach projektu zostaną zrealizowane do końca czerwca 2015 roku.