aktualność

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Opublikowano: 17/04/2012

Naganne praktyki - usługi telekomunikacyjne

Do rzeczników konsumentów oraz  Urzędu  Komunikacji Elektronicznej  wpływają skargi dotyczące nieuczciwych praktykach firm telekomunikacyjnych nakłaniających  konsumentów do skorzystania z ich usług.

Pamiętajmy, że jeżeli  przedstawiana jest oferta przez telefon, wówczas zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000, Nr. 22, poz.271 ze zm.) konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

1)  imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
2)  istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
3)  cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
4)  zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
5)  kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
6)  prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
7)  kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
8)  terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
9)  minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
10) miejscu i sposobie składania reklamacji,
11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI :
1) Zapytaj wprost  czy osoba, która dzwoni chce z Tobą zawrzeć umowę zawieraną na odległość
2) Zapisz sobie pełne imię i nazwisko pracownika oraz nazwę firmy
3) Pamiętaj, że jeśli osoba podaje się za przedstawiciela Twojego dotychczasowego operatora nie będzie żądała podania danych osobowych typu adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, ponieważ już  je wcześniej podawałeś.

Jeśli została zawarta telefonicznie umowa masz  prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od momentu jej zawarcia.
Jeżeli jednak przedsiębiorca nie poinformował Cię o wszystkich 11 punktach, o których mowa powyżej ? masz prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 3 miesięcy od jej zawarcia.

Umowa zawarta w domu ? kiedy przychodzi akwizytor
1. Przede wszystkim: Czytaj umowy!! Zwracaj  uwagę nie tylko na logo firmy, a także nazwę firmy zawartą w umowie (często napisaną drobną czcionką)
2. Nie podpisuj dokumentów, bez ich uprzedniego przeczytania - nie szkodzi, że Pan/Pani śpieszy się ? sprawa dotyczy Ciebie i Twoich pieniędzy
3. Powinieneś otrzymać umowę, regulamin i cennik wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby).Nie daj się zwieść zapewnieniom, ze umowa zostanie przesłana w terminie późniejszym
4.Jeśli nie wręczono Ci na piśmie informacji o 10-dniowym terminie wypowiedzenia umowy, możesz wypowiedzieć umowę w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia, jednak przed upływem 3 miesięcy.


Umowa zawarta  pod wpływem błędu
Jeżeli konsument został wprowadzony w błąd i zawarł umowę pod jego wpływem, na podstawie art.84 Kodeks cywilny może uchylić  się od skutków oświadczenia woli (zobowiązania do korzystania z usług telekomunikacyjnych danej spółki) złożonego pod wpływem błędu.