aktualność

Mapy zagrożenia powodziowego

Opublikowano: 10/01/2014

Każdy może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony. Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również wskazanie, jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze, z pewnością przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne, świadomych decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji.

Zgodne z duchem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. Dyrektywy Powodziowej) z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, powstały dokumenty planistyczne, stanowiące podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej sukcesywnie i terminowo wdraża postanowienia Dyrektywy Powodziowej. Pierwszy z dokumentów - wstępna ocena ryzyka powodziowego - został stworzony i opublikowany w grudniu 2011 r. Kolejny etap, czyli sporządzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, zakończył się w grudniou 2013 r. Mapy są już dostępne na hydroportalu KZGW.

Link do strony, na której umieszczone są mapy: http://mapy.isok.gov.pl/imap/