aktualność

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego

Opublikowano: 11/03/2020

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2: 1) zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki; 2) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie. Podstawy prawne: - art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; - art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; - art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

 

Co w przypadku zamknięcia szkoły, czy kwarantanny- Radzi ZUS

Z powodu zagrożenia COVID-19, warto przypomnieć jakie uprawnienia przysługują w wypadku kwarantanny, izolacji czy zamknięcia placówki do której uczęszcza nasze dziecko.

Państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji. Jej powodem może być zakażenie lub choroba zakaźna. Może też być nim samo podejrzenie o zakażenie czy chorobę zakaźną, albo styczność czynnikiem chorobotwórczym. Dokument ten jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby, czyli wynagrodzenia chorobowego, które wypłaca pracodawca i zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. Może być on dostarczony do pracodawcy bądź do ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Gdy lekarz podda osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą lub narażoną na zakażenie hospitalizacji lub kwarantannie oraz badaniom, również w przypadku, gdy brak jest decyzji inspektora sanitarnego, a następnie ubezpieczony otrzyma taką decyzję, to będą przysługiwały mu te same świadczenia z tytułu choroby.

Jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia potrzebne jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, to może wystawić zaświadczenie lekarskie (ZLA). Jest ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

W razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Rodzic ma także prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w wypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko..

Tzw. specustawa przewiduje, że ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie tak w sytuacji, gdy w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Nie może on być z dłuższy niż 14 dni. Zasady dotyczące tego zasiłku są takie same jak zasiłku opiekuńczego. Co ważne tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.