aktualność

Aktywny samorząd

Opublikowano: 07/03/2014

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W RAMACH PROGRAMU PN. "AKTYWNY SAMORZĄD"

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze w roku bieżącym realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.kamienna-gora.pl Szczegółowe informacje można również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 6A, II piętro lub pod numerem telefonu: 75 645 0231.

W 2014 r. celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjantów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd", które będą realizowane w 2014 roku (moduły, obszary i zadania programu):

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie do dnia 30 września 2014 roku;
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym; wnioski o
dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Modułu II można składać w siedzibie Centrum lub drogą pocztową w dwóch terminach: do dnia 30 marca 2014 roku, do dnia 30 września 2014 roku.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Ze szczegółowymi zasadami programu można zapoznać się w poniżej zamieszczonych dokumentach: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku; Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"; Założenia programu "Aktywny samorząd".