aktualność

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Opublikowano: 10/01/2014


OGŁOSZENIE

o Naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na

realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 223/2013 r.

z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na

realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji w 2014 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 14 załącznika do uchwały nr XL/190/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia ,"Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.":

 

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI

 

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2014 r.

W wyniku naboru z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych. Z bazy kandydatów na członów komisji konkursowych Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego powoła do Komisji Konkursowej trzy osoby, wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot koszów podróży.

 

W skład komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert na realizację zadań

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów, biorących udział w danym otwartym

konkursie ofert,

3) nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie, w takim stosunku prawym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach

nieodpłatności.

 

 

Zadania komisji konkursowej:

1) Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści

otwartego konkursu ofert.

2) Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania

publicznego.

3) Proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi

ofertami.

4) Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem

30 stycznia 2014 r.

 

Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (Kancelaria Ogólna, parter), w kopercie z dopiskiem "Zgłoszenie do komisji konkursowej" lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy do pobrania

Pliki do pobrania: