aktualność

Konkurs ofert - pomoc społeczna rodzinom w trudnej sytuacji oraz osobom niepełnosprawnym

Opublikowano: 15/03/2013

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także osobom niepełnosprawnym w 2013 roku.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego

na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/163/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku".

 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie
pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także osobom niepełnosprawnym wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2013 roku

 Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także osobom niepełnosprawnym w 2013 r.

Szczegóły ogłoszenia, tj. forma realizacji zadania publicznego, określenie wielkości środków finansowych na jego realizację, cel i rodzaj zadania, wymogi formalne, warunki składania ofert i terminy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze www.kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu budynku Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ulicy Broniewskiego 15.

Termin składania ofert upływa 05.04.2012 r. o godz. 15.30.