aktualność

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Opublikowano: 17/05/2017

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "XVII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Kamienna Góra 2017", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Dolnośląskie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 00000190280, zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 w Kamiennej Górze.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w Wydziale Edukacji (pok. 206) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl .

Pliki do pobrania: